Powered by

Wat is een Living Lab?

Een Living Lab is een innovatieconcept waarbij in een netwerk, vaak gebiedsgebonden, aan oplossingen wordt gewerkt. Het Living Lab werkt regionaal, landelijk en in EU verband samen met vergelijkbare initiatieven en wisselt informatie uit. Het doel van het Living Lab is de dalende biodiversiteitstrend in agrarisch gebied om te buigen naar een toenemende trend.

Een optimale inpassing en toepassing van biodiversiteit in het landbouwproductieproces is niet alleen nodig voor landschap, milieu en natuur, maar ook voor een gezonde, rendabele landbouw op de lange termijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Natuur en Milieufederaties brengen met het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw initiatieven en agrariërs samen die deze vorm van duurzame bedrijfsvoering in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting. Samen met bottom-up partners, agrarische collectieven, wetenschappers, natuurorganisaties en de Provincie versnellen we natuurinclusieve landbouw in de Provincie, maar ook in de rest van Nederland. Wilt u meedoen met het Living Lab? klik hier

Aanleiding

Het huidige agrarische systeem is een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies en het onder druk staan van verdienmodellen in de landbouw. Gevolg is een achteruitgang in het aantal vogels, insecten, planten, een gezond bodemleven, het verlies aan landschap en het achteruitgaan van de economische positie van de landbouwsector. Biodiversiteit is de verscheidenheid van al het leven op aarde. Landbouw is afhankelijk van biodiversiteit en draagt bij aan haar ecosysteemdiensten.

Tegelijk groeit ook bij het publiek het bewustzijn dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is en dat ook zij – burgers én consumenten – daar een (financiële) verantwoordelijkheid hebben. Ook de provincies (IPO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben eveneens de ambitie uitgesproken voor meer natuurinclusieve landbouw in Nederland.

Met de verkenning naar een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw wil de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland bijdragen aan een gezonde en rendabele landbouw in Noord-Holland en het versterken van natuur en landschap, voor nu en voor de toekomst. Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Een verslag hiervan vindt u in dit rapport.

Wat is Natuurinclusieve Landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van (biodiverse) duurzame landbouw, waarin de bedrijfsvoering optimaal gebruik maakt van en bijdraagt aan de kwaliteit van de natuurlijk omgeving. ‘Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit’. Voor een uitgebreide verkenning van het concept en mogelijke maatregelen voor natuurinclusieve landbouw zie: Erisman, van Eekeren, van Doorn, Geertsema & Polman (2017).

De Natuur en Milieufederaties kennen de mensen, zowel bij lokale en regionale initiatieven als bij de overheden. Wij werken samen met hen in allerhande projecten en lokale campagnes. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.