Powered by

Maatregelen

Agrarisch natuurbeheer

Boeren in de natuur

Meer informatie
Akkerranden en bloemstroken

Voor natuurlijke plaagbestrijding en stimulering van biodiversiteit

Meer informatie
Bodembedekking met groenbemesters en mulch

Versterking van het bodemleven

Meer informatie
Brede gewasrotatie

Dringt het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug

Meer informatie
Kringlooplandbouw

Reststromen optimaal benutten

Meer informatie
Kruidenrijk grasland

Verbetert de biodiversiteit en diergezondheid

Meer informatie
Landschapselementen

Voor functionele agrobiodiversiteit en soortbescherming

Meer informatie
Natuurgericht maaien

Voor vogels en insecten

Meer informatie
Natuurvriendelijke oever

Maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren

Meer informatie
Nestkasten voor vogels

Kunstmatige schuilgelegenheden voor dieren

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking

Voor behoud van bodemleven

Meer informatie
Overbreedte sloot benutten voor biodiversiteit

Dieren en planten profiteren van slootbeheer

Meer informatie
Paludicultuur – natte teelt

Verminderen van CO2-uitstoot en vergroten van biodiversiteit

Meer informatie
Plas-dras

Betere leefomstandigheden creëren voor weidevogels in de directe omgeving

Meer informatie
Strokenteelt

Voor ziekteonderdrukking en plaagbestrijding

Meer informatie
Vogelakker en vogelakkerrand

Akkerranden dienen als voedsel voor weidevogels

Meer informatie
Weidegang

Het laten beweiden van het grasland door vee

Meer informatie
Wintervoedselakker

Belangrijke voedselbron voor akkervogels

Meer informatie
Uitgelichte initiatieven