Powered by

Agroforestry

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren. Zo kunnen rijen bomen in een akker worden aangeplant, oeverstroken worden aangelegd en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten worden aangeplant. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd waar voedsel wordt geproduceerd in een hoogdivers ecosysteem met de gelaagde structuur en diverse functies van een natuurlijk bos.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland spant zich met man en macht in voor subsidieaanvragen op het gebied van plattelandsontwikkelingen. Zo is in het project ‘Proeftuin voor agroforestry in Noord-Holland’ een integraal plan van aanpak ontwikkeld met praktische handvatten voor landbouwers en andere belanghebbenden om de inpassing van agroforestry op het landbouwbedrijf en in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren. Deze aanvraag is (grotendeels) gehonoreerd waardoor we in Noord-Holland samen aan de slag kunnen met het verbreden en verdiepen van de kennisbasis en met het vormgeven en uitvoeren van plannen voor het toepassen van agroforestry.

Proeftuin voor agroforestry

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus toe te passen kan een  duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld worden. Dit minimaliseert productierisico’s, heeft ecologische meerwaarde op de biodiversiteit en draagt zorg voor een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten, verbeterde organische stofopbouw, afname van bestrijdingsmiddelen, verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en een optimalisatie van ruimtegebruik.

In dit project werken we samen met Louis Bolk Instituut, Clusius College, een voedselbosadviseur, en voedselbosinitiatieven (een drietal agrarische ondernemers en een GGZ Instelling).